Đăng nhập

Đảng ủy xã Sơn viên triển khai học tập các văn bản về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(08/08/2022). Số lượt xem:12

Thực hiện theo kế hoạch số 61-KH/HU ngày 16/3/2022 của Huyện ủy Nông Sơn, Kế hoạch số 44-KH/ĐU ngày 17/3/2022 của Đảng ủy xã Sơn Viên. Vào chiều ngày 28/3, Đảng ủy xã Sơn Viên tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt các văn bản về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cho toàn thể cán bộ Đảng viên trên địa bàn xã. 

Quang cảnh buổi Hội nghị

Tham dự Hội nghị học tập các văn bản xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có sự hiện diện của đồng chí Trà Tiến Tài - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nông Sơn; các đồng chí trong BTV, BCH Đảng ủy, các ban, ngành, đoàn thể xã và toàn thê Đảng viên trong toàn đảng bộ.

Hội nghị đã được đồng chí Trà Tiến Tài - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, báo cáo viên của Huyện ủy Nông Sơn truyền đạt những nội dung cơ bản của Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 107-KH/TU, ngày 07/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của Ủy ban kiểm tra Trung ương thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 17/12/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 20/12/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao chát lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn bộ máy giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Việc triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt các văn bản về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Với tinh thần trách nhiệm của báo cáo viên, sự tham gia nghiêm túc của cán bộ, đảng viên trong huyện, hội nghị học tập, quán triệt đã đạt được mục đích đề ra.

 

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361