Đăng nhập
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Tên thủ tục Biểu mẫu giấy tờ Số ngày xử lý
Lĩnh vực: Địa chính
1 Biến động... 7
2 Biến động …….- Biến động khác 10
3 Biến động …... - Cấp đổi 27
4 Biến động diện tích - Cấp giấy 27
5 Biến động diện tích - Trích đo - Thuế 19
6 Biến động khác - Tách thửa - Trích đo 24
7 Biến động khác - Tách thửa - Trích đo - Chuyển mục đích không xin phép 41
8 Cấp đổi 25
9 Cấp đổi - Biến động khác - Trích đo 35
10 Cấp đổi - Trích đo - Thuế 39
11 Cấp giấy 23
12 Cấp giấy - Biến động khác 33
13 Cấp giấy - Biến động khác - Trích đo 35
14 Cấp giấy - Trích đo 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính) + Trang phụ
2 / Đơn đăng ký cấp giấy
3 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
4 / Hợp đồng chuyển nhượng
5 / Biên lai nộp tiền (photo)
6 / Giấy phép xây dưng (bản sao)
7 / Công văn (bản chính)
8 / Thông báo của Ngân hàng chính sách
30
15 Cấp giấy do trúng đấu giá - thuế 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính) + trang phụ
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Các loại thuế
4 / Hợp đồng mua bán tài sản (bản chinh)
5 / Biên bản bàn giao (bản chính)
28
16 Cấp giấy lần đầu - Trích đo - Thuế (miễn giảm) 45
17 Cấp giấy lần đầu - Biến động do thừa kế- Trích đo - Thuế (miễn giảm) 50
18 Cấp giấy lần đầu - Biến động - Thuế - Trích đo 40
19 Cấp giấy lần đầu - Biến động - Thuế (miễn giảm) 41
20 Cấp giấy lần đầu - Đăng ký biến động do chuyển nhượng - Thuế - Trích đo 1 / Đơn đăng ký cấp giấy
2 / đơn đăng ký biến động
3 / các loại thuế
4 / Giấy xác nhận nguồn gốc
5 / Đơn đăng ký ruộng đất
6 / Giấy chuyển nhượng (bản chính)
7 / Đơn xin hoán đổi (bản chính)
8 / Thông báo, biên bản niêm yết, kết thúc niêm yết
9 / Chứng minh nhân dân (photo)
40
21 Cấp giấy lần đầu - Đăng ký biến động do nhận tặng cho - Thuế (miễn giảm) - Trích đo 50
22 Cấp giấy lần đầu - Đăng ký biến động do thừa kế - Thuế (miễn giảm) - Trích đo 1 / Đơn đăng ký cấp giấy
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Các loại thuế
4 / Biên bản họp gia đình (bản chính)
5 / Đơn xin nhận thừa kế (bản chính)
6 / Bản cam kết (bản chính)
7 / Trích lục khai tử
8 / Hộ chiếu
9 / Thông báo, biên bản niêm yết, kết thúc niêm yết
10 / Thông báo, biên bản niêm yết, kết thúc niêm yết cấp giấy lần đầu
11 / Đơn xin xác nhận
12 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
13 / Đơn đăng ký ruộng đất
14 / Chứng minh nhân dân (photo)
50
23 Cấp giấy lần đầu - Nhập thửa - Thuế - Trích đo 47
24 Cấp giấy lần đầu - Thuế - Trích đo 35
25 Cấp lại do mất 28
26 Cấp lại do mất - Trích đo 1 / Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại
2 / Chứng minh nhân dân (photo)
3 / Thông báo, biên bản niêm yết, kết thúc niêm yết
4 / Đơn báo mất
35
27 Cung cấp thông tin - Tách thửa - Trích đo 1 / Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin
2 / Chứng minh nhân dân (photo)
3 / Đơn đăng ký biến động
4 / Đơn đề nghị tách thửa
5 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
6 / Biên bản họp gia đình
30
28 Cung cấp thông tin - Tách thửa - Trích đo - Chuyển mục đích không xin phép - Thuế 1 / Giáy chứng nhận QSD đất
2 / Phiếu yêu cầu CCTT
3 / Đơn đăng ký biến động
4 / Đơn đề nghị xác định lại diện tích đất ở
5 / Đơn đề nghị tách thửa
6 / Các loại thuế
7 / Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (photo)
47
29 Cung cấp thông tin thửa đất 1 / Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin
2 / Chứng minh nhân dân (photo)
9
30 Cung cấp thông tin thửa đất - Chuyển mục đích không xin phép - Trích đo - Thuế 34
31 Chuyển mục đích không xin phép - Biến động khác 21
32 Chuyển mục đích không xin phép - Biến động khác - Tách thửa - thuế 38
33 Chuyển mục đích không xin phép - Thuế - Tách thửa không cấp giấy - Trích đo 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Các loại thuế
4 / Đơn xin tách thửa
5 / Chứng minh nhân dân
6 / Sơ đồ dự kiến tách thửa
7 / Quyết đinh cấp giấy, giấy bán đất (photo)
8 / Đơn đề nghị công nhận lại diện tích
9 / Văn bản phân chia tài sản (bản chính)
10 / Phiếu lấy ý kiến khu dân cư
42
34 Chuyển mục đích phải xin phép - Trích đo - Thuế 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn xin chuyển mục đích
3 / Tờ khai tiền sử dụng đất
4 / Đơn đăng ký biến động
5 / Các loại thuế
6 / Chứng minh nhân dân (photo)
7 / Bảng kê đất được chuyển sang đất ở
35
35 Đăng ký biến động do chuyển nhượng - Thuế - Trích đo 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
21
36 Đăng ký biến động do nhận chuyển nhượng - Thuế 1 / Giấy chứng nhận QSD đất
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Các loại thuế
4 / Chứng minh nhân dân (photo)
5 / Hợp đồng chuyển nhượng (bản chính)
6 / Hóa đơn giá trị gia tăng
7 / Biên bản bàn giao đất
8 / Văn bản cam kết tài sản
9 / Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (photo)
10 / Văn bản cam kết tài sản
11 / Giấy xác nhận
12 / Giấy xác nhận hộ
13 / Trích lục địa chính (bản chính)
14 / Quyết định tách thửa (bản chính)
15 / Chứng minh nhân dân (photo)
16 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
14
37 Đăng ký biến động do nhận chuyển nhượng - Thuế - Biến động khác 1 / Giấy chứng nhận QSd đất (bản chính) + trang phụ
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Các loại thuế
4 / Hợp đồng tặng cho QSD đất
5 / Văn bản cam kết tài sản
6 / Chứng minh nhân dân (photo)
17
38 Đăng ký biến động do nhận chuyển nhượng - Thuế - Cấp giấy 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Các loại thuế
4 / Đơn cấp giấy
5 / Hợp đồng chuyển nhượng
6 / CMND (photo)
34
39 Đăng ký biến động do nhận tặng cho - Thuế (miễn giảm) 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Các loại thuế
4 / Hợp đồng tặng cho QSD đất
5 / Chứng minh nhân dân (photo)
6 / Giấy xác nhận quan hệ
7 / QUyết định thu hồi (photo) + Trích lục (photo)
8 / Văn bản cam kết tài sản
24
40 Đăng ký biến động do nhận tặng cho - Thuế (miễn giảm) - Cấp giấy 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính) + Quyết định + trích lục
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Các loại thuế
4 / Hợp đồng tặng cho QSD đất
5 / Chứng minh nhân dân (photo)
6 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
7 / Đơn đăng ký cấp giấy
8 / Văn bản cam kết tài sản
9 / Giấy xác nhận quan hệ (bản chính)
10 / Đơn xin xác nhận CMND
44
41 Đăng ký biến động do nhận tặng cho - Thuế (miễn giảm) - cấp giấy - biến động khác 47
42 Đăng ký biến động do nhận tặng cho - Thuế (miễn giảm) - Chuyển mục đích không xin phép 36
43 Đăng ký biến động do nhận tặng cho - Thuế (miễn giảm) - Chuyển mục đích không xin phép - Trích đo 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Các loại thuế
4 / Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (photo)
5 / Hợp đồng tặng cho QSD đất
6 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
7 / Giấy xác nhận
8 / Văn bản cam kết tài sản
41
44 Đăng ký biến động do nhận tặng cho - Thuế (miễn giảm) - Tách thửa - Trích đo 43
45 Đăng ký biến động do nhận TC - Thuế (miễn giảm) - Chuyển mục đích không xin phép - Biến động 37
46 Đăng ký biến động do nhận TC - Thuế (miến giảm) - Chuyển mục đích không Xin phép - Tách thửa - Trích đo 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế
4 / Hợp đồng tặng cho QSD đất
5 / Văn bản cam kết tài sản
6 / Thông báo, biên bản niêm yết, kết thúc niêm yết
7 / Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (photo)
8 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
9 / Giấy xác nhận
55
47 Đăng ký biến động do nhận thừa kế - ĐKBĐ do nhận tặng cho - Thuế (đối với trường hợp miễn giảm) 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Các loại thuế
4 / Văn bản nhận tài sản
5 / Hợp đồng tặng cho
6 / Văn bản cam kết
7 / Thông báo, biên bản niêm yết, kết thúc niêm yết
8 / Giấy chứng tử
9 / Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (photo)
10 / quyết định tách thửa + trích lục (bản sao)
11 / Hợp đồng ủy quyền
12 / Giấy xác nhận hộ sử dụng đất nông nghiệp
13 / Giáy xác nhận quan hệ
29
48 Đăng ký biến động do nhận thừa kế - Thuế (miễn giảm) 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Các loại thuế
4 / Văn bản thỏa thuận phân chia tài sn thừa kế
5 / Văn bản cam kết tài sản
6 / Thông báo, biên bản niêm yết, kết thúc niêm yết
7 / Giấy chứng tử (bản sao)
8 / Chứng minh nhân dân (bản sao)
9 / Giấy xác nhận
10 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
11 / Hợp đồng ủy quyền
24
49 Đăng ký biến động do nhận thừa kế - Đăng ký biến động do tặng cho - Thuế (miễn giảm) - Cấp giấy 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Quyết định + Trích lục (bản chính)
3 / Đơn đăng ký cấp giấy
4 / Đơn đăng ký biến động
5 / Các loại thuế
6 / Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế
7 / Hợp đồng tặng cho
8 / Văn bản cam kết tài sản
9 / Thông báo, biên bản niêm yết, kết thúc niêm yết
10 / Chứng minh nhân dân, khai tử (photo)
11 / Giấy xác nhận, giấy xác nhận nguồn gốc đất, phiếu xác nhận
12 / Hợp đồng ủy quyền
13 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
49
50 Đăng ký biến động do tặng cho - Biến động khác - Chuyển mục đích không xin phép - Thuế miễn giảm 41
51 Đăng ký biến động do tặng cho - Biến động khác - Thuế (miễn giảm) - Tách thửa - Trích đo 46
52 Đăng ký biến động do tặng cho - Thuế (miễn giảm) - Cấp giấy 44
53 Đăng ký biến động do tặng cho - Thuế (miễn giảm) - Chuyển mục đích không xin phép - Trích đo 41
54 Đăng ký biến động do nhận tặng cho - Chuyển mục đích không xin phép - Thuế (miễn giảm) 36
55 Đăng ký biến động do tặng cho - Đăng ký biến động do thừa kế - Thuế (miễn giảm) 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Các loại thuế
4 / Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản
5 / Hợp đồng tặng cho QSD đất
6 / Thông báo, biên bản niêm yết, kết thúc niêm yết
7 / Giấy chứng tử
8 / Giấy xác nhận
9 / CMND, SHK (photo)
10 / Văn bản cam kết tài sản
11 / Giấy xác nhận hộ khẩu
29
56 Đăng ký biến động do tặng cho - Đăng ký biến động do thừa kế - Thuế (miễn giảm) - Chuyển mục đích không xin phép 39
57 Đăng ký biến động do tặng cho - Thuế (miễn giảm) - Chuyển mục đích không xin phép 36
58 Đăng ký biến động do tặng cho - Thuế (miễn giảm) - Tách thửa - Trích đo 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Các loại thuế
4 / Văn bản phân chia tài sản thừa kế
5 / Sổ hộ khẩu, CMND (photo)
6 / Trích lục khai tử
7 / Đơn đăng ký tách thửa
8 / Sơ đồ dự kiến tách thửa
45
59 Đăng ký biến động do tặng cho - Thuế (miễn giảm) - Trích đo 31
60 Đăng ký biến động do thừa kế - Biến động do tặng cho - Thuế (miễn giảm) - Chuyển mục đích không Xin phép - Trích đo 41
61 Đăng ký biến động do thừa kế - Đăng ký biến động do tặng cho - Thuế (miễn giảm) - Chuyển mục đích không xin phép - Cấp giấy 1 / Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản
2 / Hợp đồng tặng cho QSD đất
3 / Thông báo, biên bản niêm yết, kết thúc niêm yết
4 / Văn bản cam kết tài sản
5 / Trích lục khai tử (bản sao)
6 / Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (photo)
7 / Đơn đăng ký biến động
8 / Đơn đăng ký cấp giấy
9 / Các loại thuế
10 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
61
62 Đăng ký biến động do thừa kế - tặng cho - Biến động khác - Chuyển mục đích không xin phép - Tách thửa - Thuế (miễn giảm) 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Các loại thuế
4 / Đơn đề nghị xác định ranh giới
5 / Đơn đề nghị tách thửa
6 / Sơ đồ dự kiến tách thửa
7 / Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế
8 / Hợp đồng tặng cho QSD đất
9 / Thông báo, biên bản niêm yết, kết thúc niêm yết
10 / Văn bản cam kết tài sản
11 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
12 / Trích lục khai tử, CMND, SHK (photo)
54
63 Đăng ký biến động do thừa kế - Tặng cho - Thuế (miễn giảm) - Tách thửa - Trích đo - Biến động - Chuyển mục đích không xin phép 64
64 Gia hạn đất đối với tổ chức 1 / Tờ trình
2 / Đơn xin gia hạn
3 / Đơn đăng ký biến động
4 / Quyết định (photo)
5 / Hợp đồng (photo)
25
65 Giao đất 1 / Đơn xin giao đất
2 / Đơn đăng ký cấp giấy
3 / tờ khai tiền sử dụng đất
4 / Các loại thuế
5 / Biên bản bàn gia đất
6 / Quyết định thu hồi
7 / Trích lục bản đồ
35
66 Hợp thửa - Tách thửa không cấp giấy - Trích đo 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đề nghị hợp thửa, tách thửa
3 / Sơ đồ dự kiến
31
67 Hợp thửa - Trích đo 21
68 Nhập thửa - Tách thửa - Cấp giấy 46
69 Tách thửa - Biến động khác - Trích đo 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đề nghị tách thửa
3 / Đơn đăng ký biến động
4 / Sơ đồ dự kiến tách thửa
5 / Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (photo)
6 /
24
70 Tách thửa - Trích đo 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đề nghị tách thửa
3 / Sơ đồ dự kiến tách thửa
4 / Sơ đồ hiện trạng (photo)
21
71 Tách thửa - Trích đo - Chuyển mục đích không xin phép - Thuế 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đăng ký biên động
3 / Đơn đề nghị tách thửa
4 / Sơ đồ dự kiến tách thửa
5 / Các loại thuế
6 / Đơn đề nghị xác định lại diện tích
7 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
8 / Chứng minh nhân dân (photo)
9 / Phiếu lấy ý kiến khu dân cư
10 / Giấy chuyển nhượng (bản chính)
11 / Giấy xác nhận
36
72 Biến động - Chuyển mục đích không xin phép - Trích đo - Thuế - Biến động khác 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Các loại thuế
4 / Chứng minh nhân dân (photo)
5 / Giấy xác nhận nguồn gốc đất
6 / Giấy chuyển nhượng (viết tay)
32
73 Cấp giấy do trúng đấu giá - thuế - Trích đo 1 / Đơn đăng ký cấp giấy
2 / Các loại thuế
3 / Đơn xin giao đất
4 / Biên lai nộp thuế (bản chính)
5 / Biên bản (photo)
6 / Phiếu trúng đấu giá (photo)
7 / Chứng minh nhân dân (photo)
39
74 Biến động + Biến động khác + Tách thửa + Trích đo 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn đăng ký biến động
3 / Đơn xin tách thửa
4 / Sơ đồ dự kiến tách thửa
5 / Chứng minh nhân dân (photo)
6 / Đơn xin chuyển nhượng (bản chính)
7 / Sơ đồ dự kiến tách thửa
29
75 Thu hồi đất 1 / Tờ trình đề nghị
2 / Danh sách
17
76 Nhập thửa - Trích đo - Cấp giấy 1 / Giấy chứng nhận QSd đất (bản chính)
2 / Đơn đề nghị nhập thửa
3 / Đơn đăng ký cấp giấy
4 / Sơ đồ dự kiến
5 / Hợp đồng chuyển nhượng (bản chinh)
6 / Thông báo nộp thuế
7 / Biên lai nộp thuế (bản chính)
8 / Trích lục (bản chính)
41
77 Tách thửa - Trích đo - Thuế 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (bản chính)
2 / Đơn xin tách thửa
3 / Thuế trước bạ
4 / Chứng minh nhân dân (photo)
5 / Đơn đăng ký biến động
26
78 Chuyển mục đích xin phép - Thuế - Trích đo 30
79 Cung cấp thông tin thửa đất - Trích đo 1 / Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin
2 / Giấy chứng nhận QSD đất (photo)
16
Lĩnh vực: Chứng thực
1 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
2 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
3 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)
4 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
5 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
6 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
7 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 1 / Giấy chứng nhận QSD đất (photo) + Trích lục (bản sao)
2 / Chứng minh nhân dân (photo)
3 / Sổ hộ khẩu (photo)
4 / Giấy chứng nhận QSD đất (photo) + Trích lục (bản sao)
5 / Chứng minh nhân dân (photo)
6 / Sổ hộ khẩu (photo)
7 / Giấy kết hôn (bản sao)
2
8 Thủ tục chứng thực di chúc 2
9 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 2
10 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 2
11 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 2
Lĩnh vực: Tư pháp - Hộ tịch
1 Thủ tục đăng ký khai sinh 1 / Mẫu ĐK
2 Thủ tục Đăng ký kết hôn 1 / Mẫu ĐKKH
3 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 1 / Mẫu ĐKCM
3
4 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 1 / Mẫu ĐK
2 / Mẫu ĐKCM
3
5 Thủ tục đăng ký khai tử 1 / Mẫu ĐKKT
2 / Sổ hộ khẩu (photo)
6 Thủ tục đăng ký giám hộ 1 / Mẫu ĐKGH
3
7 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ 1 / Mẫu ĐKCDGH
2
8 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 1 / Mẫu TKTĐ
3
9 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 / Mẫu TKXN
3
10 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 / Mẫu ĐKLKS
5
11 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 1 / Mẫu ĐK
5
12 Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 / Mẫu ĐKLKH
5
13 Thủ tục đăng ký lại khai tử 1 / Mẫu ĐKLKT
5
14 Thủ tục trích lục bản sao hộ tịch 1 / Mẫu TLHT
15 Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước 1 / Đơn NC
30
16 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước 1 / Mẫu TP/CN-2011
5
17 Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế 1 / Mẫu TP/CN-2014
15
18 Hồ sơ "3 trong 1" Đăng ký khai sinh, nhập hộ khẩu và cấp thể BHYT cho trẻ 1 / Trích lục khai sinh
2 / Sổ hộ khẩu (bản chính)
3 / Đăng ký khám chữa bệnh tại BV Duy Xuyên
4 / Trần Ngô Gia Hân
15
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
1 Thủ tục đề nghị giải quyết chính sách cho đối tượng 80 tuổi trở lên, người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo 1 / Mẫu 1d
2 / CMND(Photo)
3 / SHK(photo)
4 /
42
2 Thủ tục đề nghị giải quyết chính sách cho đối tượng trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây: Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi; Mồ côi cả cha và mẹ; Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật; Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;... 1 / Mẫu 1a
42
3 Thủ tục đề nghị giải quyết chính sách cho đối tượng Trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác 1 / Mẫu 1b
42
4 Thủ tục đề nghị giải quyết chính sách cho đối tượng Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật về người khuyết tật 1 / Mẫu 1đ
2 / CMND(photo)
3 / SDHK(photo)
4 / giấy xác nhận khuyết tật
42
5 Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng) 1 / Mẫu 3
38
6 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 1 / Mẫu 6
2 / CMND(photo)
3 / đơn MTP
4 / Sổ nhận tiền
2
7 Thủ tục tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 42
Lĩnh vực: Người có công
1 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần 1 / Mẫu UQ
2 / Mẫu TT
3 / Sổ nhận trợ cấp
4 / trích lục khai tử
25
2 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần 1 / Mẫu TT
25
3 Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 / Mẫu LS4
20
4 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến 1 / Mẫu AH1
2 / Mẫu AH2
20
5 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 1 / Mẫu HH1
2 / Giấy ra viện
3 / Tóm tắt bệnh án
4 / CMND
5 / Huân Chương hạng 3
6 / Bản khai của
7 / Giấy xác nhận thành tích
50
6 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 1 / Mẫu HH1
50
7 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 1 / Mẫu TĐ1
2 / Mẫu TĐ2
3 / Mẫu TĐ3
30
8 Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 1 / Mẫu KC1
25
9 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng 1 / Mẫu CC1
25
10 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 1 / Mẫu LS7
2 / Mẫu UQ
3 / Mẫu LS4
4 / giấy báo tử
5 /
6 / Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (photo)
7 /
30
11 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng 1 / Mẫu BM1
2 / Mẫu BM2
3 / Mẫu UQ
20
12 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết 1 / Mẫu KC1
2 / Biên bản họp gia tộc
3 / Bằng khen(photo)
25
13 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân 1 / Mẫu BH1
2 / Mẫu BH2
3 / SHK(photo)
4 / Đơn đề nghị
5 / bằng TQGC(photo)
6 / Đơn xin xác nhận
7 / Chứng minh nhân dân
8 / Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ
30
14 Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 1 / Mẫu TB
2 / Quyết định (bản sao)
3 / Biên bản kiểm tra vết thương
4 / Biên bản hội nghị CCB
5 / Biên bản hội nghị NCT
6 / Chứng minh nhân dân (photo)
7 / Công văn đề nghị
15 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 1 / Mẫu 05
15
16 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 1 / Mẫu số 1a
2 / Mẫu số 1b
25
17 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 1 / Mẫu 1C
25
18 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ 1 / Mẫu ƯĐGD
13
19 Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ 1 / Mẫu số 12
2 / Bằng TQGC(photo)
3 / Giấy đề nghị thánh toán
4 /
20 Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 1 / Phụ lục
22
21 Thủ tục đề nghị đính chính thông tinh trong hồ sơ liệt sĩ - Cấp lại Giấy CN GĐLS 1 / Đơn đề nghị
2 / Bằng TQGC(photo)
3 / CMND(photo)
4 / HS5
5 / trích lục khai sinh
6 / ,CMND,SHk(photo)
7 / giấy CN gia đình LS(photo)
30
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361