Đăng nhập

Đoàn xã Sơn Viên tuyên truyền đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch

(05/08/2021). Số lượt xem:1253

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một công việc thường xuyên, đã được Đảng ta tiến hành từ ngày thành lập Đảng và tiếp tục xuyên suốt trong hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã tiếp tục khẳng định, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó, với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Đảng”, lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Trong những năm qua, cùng với tuổi trẻ cả nước, Đoàn xã Sơn Viên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng niềm tin khoa học cho thanh niên về con đường cách mạng của nước ta, định hướng, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên nhận diện, tham gia đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong tháng 5 năm 2021, Đoàn xã đã tổ chức Cuộc thi Lá phiếu niềm tin qua đó tuyên truyền các nội dung, chủ trương về bầu cử Đại biểu quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kì 2021-2026.

Trong tháng 7 năm 2021 đã tuyên truyền đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch cho đoàn viên là học sinh, sinh viên về tham gia sinh hoạt hè tại địa phương.

Trước hết, các cấp bộ Đoàn đã tập trung đầu tư nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên nhằm xây dựng niềm tin khoa học cho thanh niên, giúp đoàn viên, thanh niên “vững tư tưởng, chuẩn nhận thức” từ đó có những hành động đúng đắn trong học tập, lao động, trong cuộc sống và tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như: Xây dựng các chuyên trang, tuyến bài, các sản phẩm truyền thông hiện đại, thu hút, hấp dẫn thanh niên bằng những hình ảnh, tranh minh họa, clip ngắn gọn, sống động; tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đản; tổ chức các chiến dịch truyền thông gắn với các sự kiện chính trị, xã hội lớn được dư luận quan tâm như “Tuổi trẻ với ngày hội bầu cử toàn dân”, “Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của tuổi trẻ”.

Cuộc thi Lá phiếu niềm tin

Tổ chức cuộc thi Lá phiếu niềm tin

Với quan điểm chủ động chiếm lĩnh trận địa thông tin là yếu tố then chốt để đấu tranh hiệu quả chống các thông tin xấu độc, Ban Thường vụ Đoàn xã đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn xây dựng, phát triển các kênh thông tin của Đoàn, đặc biệt là trên mạng xã hội và chủ động cung cấp các thông tin chính thống, tích cực đến đoàn viên, thanh niên, song hành với các hoạt động phản biện, đấu tranh trực diện đối với các thông tin xấu độc. Trong đó, chú trọng triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên fanpage “Tuổi trẻ Sơn Viên”. Những tin tích cực như “cơn gió mát lành” làm dịu đi cái ngột ngạt giữa “cơn bão” tin giả, tin tiêu cực, qua đó góp phần định hướng giá trị sống, nhân cách, niềm tin và tư tưởng cho thanh, thiếu niên, đồng thời bước đầu tạo ra trào lưu, xu hướng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội.

Không có mô tả.

Tuyên truyền đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch

Để cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực hơn vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, có đầy đủ kiến thức, kỹ năng để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, tổ chức Đoàn cần tiếp tục thực hiện một số giải pháp sau:

Về phương châm, trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, cần kết hợp nhuần nhuyễn giữa “xây” và “chống”, tuy nhiên, đối với đặc thù, điều kiện con người của tổ chức Đoàn (hạn chế lực lượng nòng cốt chuyên sâu nhưng có khả năng tập hợp lực lượng tham gia rộng rãi), cần lấy “xây” là “chính”, là trọng tâm, lấy “xây” để “chống”, “xây” chính là “chống”. Việc xác định định hướng trọng tâm này có ý nghĩa quan trọng trong thiết kế tổ chức các hoạt động phù hợp và phát huy được thế mạnh của các cấp bộ Đoàn.

Về nội dung hoạt động

Thứ nhất, cần tập trung đổi mới căn bản công tác giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng cho thanh niên nhằm tăng cường năng lực lý luận, bồi dưỡng niềm tin khoa học cho thanh niên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các đường lối chủ trương của Đảng… Trong đó, cần chú trọng đầu tư xây dựng các sản phẩm tuyên truyền hiện đại, hấp dẫn, thu hút thanh niên; thường xuyên tổ chức các chiến dịch truyền thông theo các nhóm vấn đề, đặc biệt là các vấn đề “nóng” được dư luận xã hội quan tâm; tích cực sử dụng các cuộc thi trực tuyến, game, các ứng dụng di động vào việc tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên. Tiếp tục phát triển hệ thống các câu lạc bộ lý luận trẻ, mở rộng xây dựng các câu lạc bộ lý luận trẻ trong các trường học để hình thành lực lượng nòng cốt hỗ trợ tích cực cho các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh chống thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong các cấp bộ Đoàn. Song hành với bồi dưỡng lý luận, cần chú trọng bồi đắp tình cảm cách mạng của thanh niên đối với Đảng, với chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với các lãnh tụ và các bậc tiền bối của cách mạng…, lấy tình cảm cách mạng nâng đỡ cho nhận thức, thúc đẩy khát khao tìm hiểu, nghiên cứu lý luận, tinh thần sẵn sàng đấu tranh, bào vệ, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong mỗi bạn trẻ thông qua các hành trình giáo dục truyền thống cách mạng, các mô hình giáo dục lý tưởng cách mạng có hiệu quả trong thời gian qua như “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Bữa cơm gia đình - Ấm tình lòng Mẹ”, tổ chức lễ kết nạp đoàn, xây dựng các MV tuổi trẻ hát Quốc ca tại địa chỉ đỏ…

Thứ hai, cần chủ động tăng cường thông tin tích cực đến thanh niên và xã hội nhằm pha loãng, đẩy lùi, giảm bớt tần suất tiếp xúc, tác động của các thông tin tiêu cực, làm lành mạnh hóa môi trường thông tin, đặc biệt là môi trường mạng xã hội, qua đó kịp thời khẳng định những kết quả, thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta để cung cấp những minh chứng thực tiễn sống động cho tính đúng đăn, hiệu quả của các đường lối, chủ trương lãnh đạo của Đảng. Trong đó, cần tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt mỗi tuần một câu chuyện đẹp” đã khẳng định được tính hiệu quả, sức lan tỏa trong thời gian qua, két hợp chặt chẽ giữa sự tham gia của hệ thống trang mạng xã hội của Đoàn Thanh niên các cấp và sự tham gia đồng hành của các cơ quan báo chí, truyền thông, để thực sự tạo ra được một trào lưu, xu hướng chia sẻ thông tin tích cực rõ nét hơn, lan tỏa mạnh mẽ hơn trong xã hội.

Thứ ba, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao khả nâng nhận diện thông tin xấu độc và các thủ đoạn, âm mưu của các thế lực thù địch, rèn luyện thói quen, kỹ năng kiểm chứng, thẩm định thông tin; hình thành văn hóa ứng xử trên mạng xã hội cho thanh niên, thói quen like & share có trách nhiệm… qua đó góp phần nâng cao sức đề kháng, khả năng và tinh thần sẵn sàng chia sẻ thông tin tích cực, đấu tranh phản biện những thông tin xấu độc của giới trẻ.

Thứ tư, chủ động, kịp thời đấu tranh với các thông tin xấu độc với phương pháp phù hợp, khéo léo, tránh góp phần lan truyền thông điệp của các thế lực thù địch; kết hợp hợp lý giữa đấu tranh trực diện thông qua các phương pháp xây dựng các tài khoản ảo bình luận pha loãng thông tin, phản bác trực diện với các thông tin xấu độc của các thế lực thù địch và đấu tranh gián tiếp bằng các hình thức cung cấp thông tin chính thống, chính xác về các vấn đề liên quan  đến các kênh thông tin của Đoàn để định hướng dư luận.

Đồng thời, cần phát huy thế mạnh của Đoàn, huy động lực lượng rộng rãi tham gia lan tỏa, chia sẻ các thông điệp, nội dung tuyên truyền qua kênh chỉ đạo, sinh hoạt, hội họp của hệ thống các cấp bộ Đoàn từ trung ương đến cơ sở, qua các group, box chat, các câu lạc bộ thanh niên trên mạng xã hội...

Không có mô tả.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khi vực tiếp tục diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước sẽ gia tăng các hoạt động thực hiện "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi và xảo quyệt hơn, nhất là hoạt động tuyên truyền phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước trên không gian mạng và các trang mạng internet, mạnh xã hội. Kịp thời nhận diện các thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch và triển khai đồng bộ các giải pháp giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt, định hướng dư luận thanh niên là nhiệm vụ quan trọng, cần kíp, cần được tổ chức thường xuyên, liên tục, không ngừng đổi mới, đa dạng hóa về nội dung và hình thức hơn nữa, từ đó phát huy vai trò xung kích của Đoàn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Sơn Viên

 

 

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Sơn Viên - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361